Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

H εταιρεία “ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” (στο εξής η “Εταιρεία”), σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Νόμο. Με την παρούσα πολιτική προστασίας (στο εξής η “Πολιτική”), σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί / συμπληρωθεί / ενημερωθεί οποτεδήποτε από την Εταιρεία, με σκοπό την εναρμόνισή της με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Συνιστάται να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν μεταβολές.

 

Τι είναι ο Κανονισμός GDPR:

Είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27/4/2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ως εκάστοτε ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετημάτων και τροποποιήσεων, δια των οποίων ενσωματώνεται στην Ελληνική έννομη τάξη (στο εξής ο “Κανονισμός”).

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα:

Είναι στοιχεία-πληροφορίες που σας αφορούν και σας καθιστούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, όπως ενδεικτικά όνομα-επώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.α. (στο εξής τα “Δεδομένα”).

 

Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα:

Πρόκειται για στοιχεία-πληροφορίες που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν την υγεία (στο εξής τα “Δεδομένα ειδικών κατηγοριών”).

 

Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων:

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε Δεδομένα ή/και Δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση και κάθε μορφή διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή (στο εξής η “Επεξεργασία”).

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση εκάστου σκοπού. Τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα εσείς έχετε παράσχει προς την Εταιρεία, είτε στα πλαίσια αντίστοιχης συμβατικής σας σχέσης (στο εξής η “Σύμβαση”), είτε κατά την επικοινωνία σας με την Εταιρεία (έγγραφη, τηλεφωνική, ηλεκτρονική), είτε κατά την χρήση του παρόντος ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που περιέχονται σε φόρμες, αιτήσεις, αναφορές κλπ. και συγκεκριμένα:

 • Δεδομένα ταυτότητας (λ.χ. όνομα-επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ.).
 • Δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση- e mail, αρ. fax, αρ. τηλεφώνου/ων).
 • Δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. IP address).
 • Δεδομένα διαπιστευτηρίων, απαραίτητα για τον έλεγχο ταυτότητας και πρόσβασης στις υπηρεσίες της Εταιρείας (λ.χ. κωδικοί πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης κλπ).
 • Δεδομένα πληρωμών, απαραίτητα για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σε περίπτωση αγορών (λ.χ. αριθμός μέσου πληρωμής - πιστωτικών καρτών, κωδικός ασφαλείας συσχετισμένος με το μέσο πληρωμής κλπ)
 • Δεδομένα χρήσης (ως προς τις δυνατότητες που χρησιμοποιούν οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρείας).
 • Δεδομένα επιδόσεων και αναφορές σφαλμάτων (σχετικά με τις επιδόσεις του χρησιμοποιουμένου λογισμικού και των σφαλμάτων / προβλημάτων που προκύπτουν κατά την χρήση του). Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται και δεδομένα απαραίτητα για την επίλυση των εμφανισθέντων προβλημάτων (λ.χ. δεδομένα ως προς το περιεχόμενο επικοινωνίας με την Εταιρεία, την κατάσταση μηχανημάτων και εφαρμογών κατά την εμφάνιση του προβλήματος και κατά την διάρκεια των διαγνωστικών ελέγχων, δεδομένα συστήματος και μητρώου σχετικά με εγκαταστάσεις λογισμικού και ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού κλπ).
 • Λοιπά Δεδομένα (λ.χ. επιγραμμικά αναγνωριστικά, στοιχεία θέσης, οικειοθελώς αποκαλυπτόμενες πληροφορίες).

 

Πως χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα:

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα για το άκρως απαραίτητο χρονικό διάστημα, με βάση την τήρηση των νομίμων προθεσμιών, των λόγων για τους οποίους απαιτείται η επεξεργασία των Δεδομένων, των τυχόν νομικών υποχρεώσεων ως προς την φύλαξη των Δεδομένων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (λχ. ισχύον εργατικό ή φορολογικό δίκαιο, νομοθεσία για την καταπολέμηση της απάτης, διάρκεια εγγύησης κ.λπ.), καθώς και των αρχών της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων. Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία δύναται να φυλάσσει Δεδομένα για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή έρευνας (επιστημονικής ή ιστορικής).

Τα Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους εκάστοτε σκοπούς και θα είναι προσβάσιμα από το -εξουσιοδοτημένο προς τούτο- προσωπικό της Εταιρείας και τους αντίστοιχους συνεργάτες (λ.χ. εκτελών την επεξεργασία, υπεύθυνος προστασίας, τεχνικό προσωπικό), που δεσμεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, κατά τους ορισμούς του Νόμου.

Η Εταιρεία θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με την χρήση προηγμένων τεχνολογιών, διαδικασιών, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια των Δεδομένων, την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απώλειας, παράνομης ή παράτυπης χρήσης τους και την εν γένει συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του Κανονισμού.

 

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα:

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα, με σκοπό:

 • την συμμόρφωσή της με την -εκάστοτε ισχύουσα- νομοθεσία, τις δικαστικές και λοιπές αποφάσεις, ενέργειες και διαδικασίες των αρμοδίων Αρχών, τους Ευρωπαϊκούς, Κοινοτικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και τα εν γένει νομοθετήματα.
 • την άσκηση και κατοχύρωση επιμέρους εννόμων αξιώσεων και δικαιωμάτων.
 • την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.
 • την παροχή των υπηρεσιών της και την διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.
 • την διάγνωση προβλημάτων, την βελτίωση των υπηρεσιών και την παροχή λύσεων.
 • την λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής τυχόν επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυα ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Εταιρείας.
 • την επικοινωνία μας για την βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την προσαρμογή του ιστοτόπου στα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες σας και την παροχή ενημέρωσης (τηλεφωνικής, έγγραφης, ηλεκτρονικής, μέσω αποστολής μηνυμάτων κλπ) σε σχέση με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες,
 • την διαχείριση των αιτημάτων σας ή αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Με την αποδοχή της Πολιτικής παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία προς επεξεργασία των Δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Σε περίπτωση επεξεργασίας των Δεδομένων για άλλον σκοπό, πέραν των ανωτέρω ή κατωτέρω αναφερομένων, η Εταιρεία οφείλει να λάβει την προηγούμενη άδειά σας και να σας παράσχει κάθε αναγκαία πληροφορία για τον σκοπό της επεξεργασίας.

 

Ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας:

Ως νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων σας ορίζεται ανά περίπτωση:

 • η ρητή συγκατάθεσή σας για τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
 • η εκτέλεση της σύμβασης.
 • η συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της.
 • η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

 

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων:

Κατά την έννοια του Κανονισμού, αποδέκτες είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι δημόσιες αρχές, οι υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, προς τους οποίους γνωστοποιούνται τα Δεδομένα (στο εξής οι “Αποδέκτες”). Ως Αποδέκτες ορίζονται: (α) οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα Δεδομένα με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, (β) θυγατρικές και συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις και εταιρείες του Ομίλου, (γ) συνεργαζόμενες εταιρείες, τρίτα μέρη και πάροχοι επαγγελματικών ή τεχνικών υπηρεσιών, για την πραγματοποίηση των προεκτεθέντων σκοπών (λ.χ. τράπεζες και εν γένει φορείς που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή ενεργούν για την πρόληψη απάτης και την μείωση πιστωτικού κινδύνου)

Οι Αποδέκτες που λαμβάνουν Δεδομένα, θα τα επεξεργάζονται -κατά περίπτωση- ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς τούτο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν των Αποδεκτών που αναφέρονται στην Πολιτική, η Εταιρεία δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή παραχώρηση των Δεδομένων σε τρίτους, παρά μόνον εάν καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές. Με την αποδοχή της παρούσας παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στην Εταιρεία για την διαβίβαση των Δεδομένων στους οριζομένους Αποδέκτες.

 

Που φυλάσσονται τα Δεδομένα:

Η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της της Εταιρείας, εντός της Ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών της, η Εταιρεία χρησιμοποιεί υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud infrastructure) σε Ελληνικά data centers και τo Microsoft Azure. Στην περίπτωση του Microsoft Azure χρησιμοποιούνται αποκλειστικά data centers εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πως εξασφαλίζουμε τα Δεδομένα:

Η Εταιρεία δηλώνει πως τα Δεδομένα:

 • Θα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
 • Θα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.
 • Θα είναι κατάλληλα, συναφή και θα περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο εν σχέση με τους επιδιωκόμενους σκοπούς.
 • Θα είναι ακριβή και θα επικαιροποιούνται κατόπιν σχετικής ενημερώσεως.
 • Θα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
 • Θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που θα εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ δε άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

 

Διαβίβαση Δεδομένων σε τρίτες χώρες:

Τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. εφ’ όσον διαθέτουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ή εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του Κανονισμού.

 

Ενημέρωση:

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του Κανονισμού, ορίζεται η εταιρεία “ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ”, με στοιχεία επικοινωνίας: Δ/νση: Παπανικολή 10, Χαϊδάρι Αττικής, Τ.Κ. 124 61, Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@parochos.gr

E-mail επικοινωνίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά την έννοια του Κανονισμού: info@parochos.gr

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας:

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

 • πρόσβασης στα Δεδομένα, υπό την έννοια της επιβεβαίωσης της τυχόν επεξεργασίας τους από την Εταιρεία, τις κατηγορίες Δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους Αποδέκτες, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας, της λήψης αντιγράφου των Δεδομένων και ενημερωμένου καταλόγου των Αποδεκτών.
 • διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων, υπό την έννοια της επικαιροποίησής τους κατόπιν σχετικής ενημερώσεώς σας προς την Εταιρεία.
 • συμπληρώσεως ελλιπών Δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • διαγραφής των Δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας προς την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την τήρηση υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει της έννομης τάξης ή/και για την εκτέλεση Σύμβασης ή/και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • περιορισμού της επεξεργασίας, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων και για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβειά τους ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή τους, ζητώντας, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους ή όταν η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα Δεδομένα απαιτούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η Εταιρεία θα ανακοινώνει κάθε διόρθωση, συμπλήρωση, διαγραφή Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους σε κάθε Αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

 • φορητότητας των Δεδομένων, υπό την έννοια της διαβιβάσεώς τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τις προϋποθέσεις του Κανονισμού.
 • αντιτάξεως στην επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της αντιτάξεως σε συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας), υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • ανάκλησης της συγκατάθεσής σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 • υποβολής καταγγελίας σε αρμόδια εποπτική αρχή.

Διευκρινίζεται πως εφ’ όσον ασκηθεί δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένων, η Εταιρεία δεν θα δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της στον συγκεκριμένο χρήση, εφ’ όσον οι υπηρεσίες απαιτούν την χρήση των Δεδομένων.

Τα προπεριγραφέντα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε επικοινωνώντας γραπτώς με την Εταιρεία στις άνω δηλωθείσες διευθύνσεις επικοινωνίας ή αντιστοίχως με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

 

Χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων – Κατάρτιση προφίλ:

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στον ιστότοπο.

 

Δεδομένα τρίτων:

Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση Δεδομένων τρίτων (λ.χ. επί νομικού προσώπου: μελών του προσωπικού) εμπεριέχει ταυτόχρονα: (i) την άδεια προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των γνωστοποιηθέντων Δεδομένων και (ii) την διαβεβαίωσή σας ότι έχετε εξασφαλίσει την κατά Νόμον απαιτούμενη συγκατάθεση των τρίτων και μάλιστα τόσο για την γνωστοποίηση των Δεδομένων τους, όσο και για την παροχή της χορηγούμενης αδείας επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα Πολιτική Προστασίας.

 

Σύμβαση:

Σε περίπτωση συμβατικής σας σχέσης με την Εταιρεία (λ.χ. πελάτες / προμηθευτές / συνεργάτες), πλέον των ανωτέρω εφαρμόζονται (και / ή) τα εξής:

Στην έννοια των Δεδομένων περιλαμβάνονται και:

 • Δεδομένα ατομικών ή μονοπρόσωπων επιχειρήσεων (λ.χ. επωνυμία, έδρα, αρ. ΓΕΜΗ, στοιχεία νομίμου εκπροσώπου),
 • Δεδομένα οικονομικών συναλλαγών (λ.χ. αρ. τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων),
 • Φορολογικά δεδομένα (λ.χ. ΑΦΜ, ΔΟΥ),
 • Στοιχεία για την εκτέλεση της Σύμβασης ή την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων εξ αυτής.

Με την αποδοχή της παρούσας, παρέχετε στην Εταιρεία την ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων, με επιπλέον σκοπούς:

 • την επικοινωνία μας στα πλαίσια της Σύμβασης και
 • την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ειδικότερη Νομοθεσία που διέπει την Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία των Δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση της Σύμβασης, την εναρμόνιση με τις νομοθετικές επιταγές και την άσκηση επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Ως Αποδέκτες ορίζονται και οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) προς τους οποίους θα γνωστοποιούνται τα Δεδομένα προς εκτέλεση της Σύμβασης ή άσκηση ειδικοτέρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (λ.χ. εταιρείες λογιστικών προγραμμάτων, crm κλπ).

Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα επί όσο χρονικό διάστημα υφίσταται η Σύμβαση ή/και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της, εφ’ όσον απαιτείται για την την εκτέλεση / άσκηση επιμέρους συμβάσεων / δικαιωμάτων ή την εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης, η διαγραφή, η φορητότητα των Δεδομένων και η αντίταξη στην επεξεργασία, ενδέχεται να επιφέρουν συνέπειες εάν η Εταιρεία δεν δύναται πλέον να συμμορφωθεί με έννομες ή συμβατικές υποχρεώσεις της.

 

Υποχρεώσεις:

Με την αποδοχή της παρούσας αποδέχεστε την υποχρέωσή σας: (α) για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας αναφορικά με όσα περιέρχονται σε γνώση σας, εξ αιτίας ή αφορμής της Σύμβασης ή της επικοινωνίας σας με την Εταιρεία. Οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία σε σχέση με Δεδομένα Τρίτων [δηλ. δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένα ειδικών κατηγοριών υπό τις προεκτεθείσες έννοιες, τα οποία αφορούν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων της Εταιρείας, συνεργατών, μελών Δ.Σ., μετόχων, νομίμων εκπροσώπων κλπ) ή/και οικονομικές, εμπορικές, επιχειρηματικές κ.α. πρακτικές της Εταιρείας, θεωρείται απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα, απαγορευομένης οποιασδήποτε επεξεργασίας, κοινοποιήσεως ή γνωστοποιήσεώς τους και δη προς οιονδήποτε και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, (β) για την μη διατήρηση αρχείου εγγράφων ή οποιωνδήποτε εν γένει στοιχείων που περιέχουν Δεδομένα Τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού ή φωτογραφικού, (γ) για την ενημέρωση της Εταιρείας σε κάθε τυχόν περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων Τρίτων ή/και τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή φθοράς τους, (δ) για την εκ μέρους σας τήρηση του Κανονισμού προστασίας δεδομένων.

 

Ιστότοπος:

Σε περίπτωση απλής επίσκεψης του ιστοτόπου χωρίς την εκ μέρους σας αποστολή μηνύματος / αιτήματος / αναφοράς κ.α. η επεξεργασία των Δεδομένων θα περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, ήτοι σε δεδομένα τα οποία συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης διαδικτύου στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, καθώς και τεχνικές ή άλλες παραμέτρους για την σύνδεση στον ιστότοπο. Οι εν λόγω τεχνικές πληροφορίες ενδέχεται, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις διαλαμβανόμενες πληροφορίες μόνον στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους εν γένει, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και προστασίας του ιστοτόπου ενάντια σε καταχρήσεις, επιθέσεις ή παράνομες ενέργειες.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων. Με δεδομένο πως η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τα μέτρα προστασίας των περιλαμβανομένων συνδέσμων αποποιείται κάθε σχετική ευθύνη και σας παρακαλεί να ενημερώνεστε για την πολιτική προστασίας των εξωτερικών διαδικτυακών τόπων πριν την χρήση τους.

 

Cookies:

Τοποθετώντας cookies εξασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας εξατομικεύοντας την επίσκεψή σας σε αυτήν.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία ζητούν άδεια προκειμένου να επιτραπεί η λειτουργία τους. Αφού συμφωνήσετε, τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή σας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και επιτρέπουν στις εφαρμογές του ιστού να ανταποκρίνονται σε εξατομικευμένες προτιμήσεις. Η εφαρμογή ιστού μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας, συγκεντρώνοντας αντίστοιχες πληροφορίες.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, με σκοπό την βελτίωσή του, την προσαρμογή του στις ανάγκες των χρηστών / πελατών, την αποθήκευση προτιμήσεων και ρυθμίσεων, την παροχή άδειας εισόδου στον χρήστη, την παροχή διαφημίσεων βάση ενδιαφέροντος, την παροχή ειδοποιήσεων (notifications), την καταπολέμηση απάτης, την ανάλυση των επιδόσεων των τοποθεσιών της Εταιρείας στο web και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Για τους ανωτέρω σκοπούς πραγματοποιείται και χρήση υπηρεσιών (λ.χ. google analytics, google firebase, onesignal), απολύτων συμβατών με τον Κανονισμό GDPR. Χρησιμοποιούνται επίσης προειδοποιητικά σήματα web, με σκοπό την παροχή των cookies και την συλλογή δεδομένων χρήσης και επιδόσεων.

Σημειώνεται πως ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει προειδοποιητικά σήματα web και cookies από τρίτες υπηρεσίες παροχής.

Συνολικά, τα cookies βοηθούν προκειμένου η Εταιρεία να παρέχει καλύτερα τις υπηρεσίες της μέσω του ιστοτόπου. Τα cookies δεν παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στον υπολογιστή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε την αποδοχή ή την απόρριψη των cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο.

 

Γενικοί Όροι:

Εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

Αθήνα, 23/5/2023

crossmenu