Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΑΗΕΣ ΠΑΡΟΧΟΣ»
Προοίμιο
Η εταιρεία «ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), με μοναδικό
αριθμό άδειας καταλληλόλητας Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ
: 2024_01_119Parochos IT SA_001_Parochos Online_V1_05012024, έχει αναπτύξει την
εφαρμογή λογισμικού «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΑΗΕΣ Parochos Online» και την αντίστοιχη Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ,
μέσω της οποίας εκδίδονται, αυθεντικοποιούνται και θεωρούνται ηλεκτρονικά τα λογιστικά στοιχεία
(τιμολόγια ή στοιχεία λιανικής πώλησης) επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
Οι παρόντες όροι χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, με βάση τους
οποίους η Εταιρεία παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες / συνδρομητές την Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ. Οι
Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε. Μπορείτε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές
από την ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των Όρων Χρήσης (αρχικών και τροποποιηθέντων) καθ’ όλο τους το περιεχόμενο. Κάθε χρήστης
που ολοκληρώνει την εγγραφή του, αποδέχεται αυτόματα το σύνολο των γενικών (ή/και τυχόν ειδικών
όρων) χρήσης, όπως κατωτέρω περιγράφονται. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους
περιλαμβανόμενους όρους (ή ορισμένους εξ αυτών) οφείλετε να απέχετε από την χρήση της Υπηρεσίας.
Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές.
Ορισμοί
Εκτός αν άλλως ορίζεται στον Νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα νοούνται ως (ανεξαρτήτως γένους
και αριθμού):
Εταιρεία: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΟΧΟΣ ΙΤ Α.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168346801000, που εδρεύει στο
Χαϊδάρι Αττικής, οδός Παπανικολή, αρ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Συνδρομητής ή Χρήστης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής
στην Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ και έχει νομίμως αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης αυτής.
Εξουσιοδοτημένος Χρήστης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ’ εξουσιοδότηση του Χρήστη
αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ στο όνομα και για λογαριασμό του
Χρήστη.
Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ ή Υπηρεσία ή Λογισμικό ΥΠΑΗΕΣ ΠΑΡΟΧΟΣ: οι υπηρεσίες έκδοσης, αυθεντικοποίησης
και ηλεκτρονικής θεώρησης των Λογιστικών Στοιχείων του Χρήστη.
Οντότητες: τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στον Ν. 4308/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Δεδομένα: το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχεία συναλλαγών των Οντοτήτων, τα
οποία απεικονίζονται στα λογιστικά και φορολογικά αποτελέσματά τους (συμπεριλαμβανομένων των
αρχείων που αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Χρήστης στην Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ).
Πλατφόρμα myDATA: η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των Δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε.
Λογιστικά Στοιχεία: τα τιμολόγια ή στοιχεία λιανικής πώλησης του Συνδρομητή, τα οποία εκδίδονται,
αυθεντικοποιούνται και θεωρούνται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ.
Τελικός Λήπτης: το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Λογιστικά Στοιχεία του Συνδρομητή.
Νόμος ή Νομοθεσία: το σύνολο των εφαρμοστέων κανόνων της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας,
συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε αναθεωρήσεων η τροποποιήσεών τους.
Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ
Η Εταιρεία αναλαμβάνει έναντι του Συνδρομητή την προς αυτόν παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής
έκδοσης και αυθεντικοποίησης λογιστικών στοιχείων μέσω της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ.
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και κάθε εξοπλισμός που απαιτείται για την χρήση της Υπηρεσίας
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανογραφικής υποδομής, των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κλπ)
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.
Για την έκδοση των παραστατικών, τον χρόνο έκδοσης και την αυθεντικοποίησή τους θα ισχύουν τα
εκάστοτε οριζόμενα στην κείμενη Νομοθεσία.
Τα Λογιστικά Στοιχεία αυθεντικοποιούνται με την χρήση του αλγορίθμου SHA‐1 και τίθενται στην διάθεση
του Συνδρομητή τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε εκτυπώσιμη μορφή.
Σε κάθε Λογιστικό Στοιχείο αναγράφονται: η επωνυμία και ο ιστότοπος της Εταιρείας, η συμβολοσειρά
αυθεντικοποίησης, ο Μ.ΑΡ.Κ. και το αναγνωριστικό του παραστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Νόμο. Για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό θα αποστέλλεται η φορολογική σύνοψη του ηλεκτρονικού
στοιχείου στην Α.Α.Δ.Ε.
Εργασίες αναβάθμισης ‐ Ενημέρωσης ‐ Συντήρησης
Η ενημέρωση του Λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ή/και η αναβάθμιση επιμέρους λειτουργιών της
Υπηρεσίας είναι πιθανόν να προκαλέσει μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας της. Κατά
το διάστημα αυτό, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ ενδέχεται να
προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η Εταιρεία θα καταβάλει
εύλογες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής λειτουργίας και την αποτροπή
διαγραφής των Δεδομένων, δεν εγγυάται όμως την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των
προσπαθειών.
Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης των επιμέρους συστημάτων της Εταιρείας που διενεργούνται
περιοδικά ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ. Σε
περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης, Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους Χρήστες για την φύση των
εργασιών, τις ειδικότερες λειτουργίες / υπηρεσίες που θα επηρεαστούν και τον εκτιμώμενο χρόνο
αποκατάστασης, με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου και τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη των
εργασιών. Ενημέρωση ενδέχεται να μην παρασχεθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, απρόβλεπτων
συνθηκών ή ανάγκης έκτακτης συντήρησης. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την
διενέργεια των εργασιών σε ημέρες / ώρες που θα επηρεάζουν ή δυσχεραίνουν κατά το δυνατόν λιγότερο
τις εργασίες των Συνδρομητών, δεν εγγυάται όμως ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να γίνεται κάθε φορά.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Συνδρομητής από την χρήση ή την
αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, ιδίως εξ αιτίας διακοπών λειτουργίας λόγω διενέργειας
εργασιών αναβάθμισης, ενημέρωσης, ελέγχου ή συντήρησης των συστημάτων.
Ευθύνη της Εταιρείας
Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες της να παραμένουν διαθέσιμες
καθ’ όλη την ημέρα και σε όλη την διάρκεια του έτους. Δεν μπορεί όμως να διασφαλίσει ή να εγγυηθεί
ότι η πρόσβαση στην Υπηρεσία θα παραμείνει απρόσκοπτη, ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εφ’
όσον προκύψουν καταστάσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες ή τις αρμοδιότητές της (λ.χ.
απρόβλεπτες καταστάσεις που προκύπτουν από τρίτους, όπως παρόχους πρόσβασης στον παγκόσμιο
ιστό, παρόχους υπηρεσιών data center, παρόχους κινητής τηλεφωνίας κλπ).
Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας ή βλάβης, άμεσης ή έμμεσης, οφειλόμενης ή συνδεόμενης καθ’
οιονδήποτε τρόπο με την παροχή της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, η Εταιρεία ευθύνεται μόνο σε περίπτωση
δόλου ή βαριάς αμέλειας και μέχρι ποσού που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό της αμοιβής της για
την παροχή της Υπηρεσίας κατά το τελευταίο έτος, όπως αυτό προκύπτει από το αντίστοιχο φορολογικό
στοιχείο, ποσό στο οποίο ρητά συμφωνεί ο Χρήστης ότι περιορίζεται η ευθύνη της Εταιρείας, μη
ευθυνόμενη για οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν προκληθεί.
Η Εταιρεία αποποιείται κάθε άλλη εγγύηση, οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή,
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για
συγκεκριμένο σκοπό.
Υποχρεώσεις Εταιρείας
Η Εταιρεία οφείλει: (α) να παρέχει στον Συνδρομητή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. άμεση
πρόσβαση στο σύνολο των Δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη, (β) να διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο
τα δεδομένα των Λογιστικών Στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, (γ) να
διαφυλάττει τα δεδομένων των παραστατικών και των αντίστοιχων στοιχείων αυθεντικοποίησης και
τεκμηρίωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας,
(δ) να διασφαλίζει την ανωνυμία των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής πώλησης, (ε) να τηρεί την
εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την παροχή της Υπηρεσίας
ΠΑΡΟΧΟΣ, (στ) να μην αποκαλύπτει δεδομένα ή επιμέρους πληροφορίες αυτών σε τρίτους, ούτε και να
τα χρησιμοποιεί για όφελος προσωπικό ή τρίτων.
Η Εταιρεία δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που
πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου της, καθώς και περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που
απέκτησε από τους Συνδρομητές.
Υποχρεώσεις Χρήστη
Ο Χρήστης οφείλει: (α) να συμμορφώνεται με την κείμενη Νομοθεσία και τα χρηστά ήθη και να απέχει
από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά, (β) να ανταποκρίνεται εγγράφως, με οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο, σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά αιτήματα της Εταιρείας, αναφορικά με αντίστοιχα αιτήματα
των Αρχών ή οποιωνδήποτε τρίτων και δη εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από της
αποστολής του αιτήματος της Εταιρείας, (γ) να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης, (δ) να
διαφυλάσσει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης, υποχρεούμενος να ενημερώσει άμεσα την
Εταιρεία σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης σε τρίτους (ή αντίστοιχης υπόνοιας), καθώς και
σε περίπτωση που διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας ή παραβίαση ασφαλείας, (ε)
να παρέχει αληθή και πλήρη στοιχεία του, ενημερώνοντας αυτά επί τυχόν μεταβολής ώστε να είναι πάντα
ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση ανακριβών, ελλιπών ή μη ενημερωμένων στοιχείων (καθώς
και σε περίπτωση αντίστοιχης βάσιμης υπόνοιάς της) η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει προσωρινά την
χρήση του λογαριασμού, (στ) να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση να
αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία, τους νομίμους εκπροσώπους, υπαλλήλους, προστηθέντες της κλπ για
κάθε ζημία που θα υποστούν ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης / παράλειψης του Χρήστη ή παραβίασης
των Όρων Χρήσης από αυτόν ή τους προστηθέντες του.
Με κάθε χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι: (α) είναι ενήλικος, (β) ενεργεί για
τον εαυτό του ατομικά ή εφ’ όσον ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου (λ.χ. εταιρείας) ότι έχει
την απαιτούμενη προς τούτο πληρεξουσιότητα και (γ) αποδέχεται τους Όρους Χρήσης.
Η χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ πραγματοποιείται με επιμέλεια και αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη,
ο οποίος είναι μόνος υπόχρεος και αποκλειστικά υπεύθυνος: (α) για πράξεις και παραλείψεις του ιδίου
ή/και τυχόν εξουσιοδοτημένων προσώπων που ενεργούν στο όνομα ή για λογαριασμό του, (β) για την
ορθότητα, πληρότητα και νομιμότητα των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που εισάγονται και
αποθηκεύονται στην Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ και που περιέχονται στις κινήσεις εσόδων‐εξόδων που
υποβάλλονται στην Πλατφόρμα myData, (γ) για την έγκυρη και έγκαιρη αποστολή και αποθήκευση στην
Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ όλων των απαιτούμενων κινήσεων εσόδων ‐ εξόδων, (δ) για την χρήση του
λογαριασμού του και κάθε πράξη που θα πραγματοποιηθεί κατά την χρήστη της Υπηρεσίας με την χρήση
των κωδικών του, (δ) για την διασφάλιση ότι οι τυχόν εξουσιοδοτημένοι από αυτόν χρήστες
συμμορφώνονται με τους Όρους Χρήσης.
Απαγορεύεται ρητά στον Χρήστη: (α) η υπεκμίσθωση, μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης της
Υπηρεσίας προς τρίτους και δη καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μερικά ή ολικά, άμεσα ή έμμεσα, με ή χωρίς
αντάλλαγμα, (β) η επεξεργασία, αποθήκευση ή διατήρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή τους, (γ) η αντιγραφή, τροποποίηση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή
δημιουργία παραγώγου έργου του πηγαίου κώδικα, των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών
προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν την λειτουργία της Υπηρεσίας, (δ) η καθ’ οιονδήποτε
τρόπο χρήση των εμπορικών σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάση στιγμή (ολικά ή μερικά) την δυνατότητα
πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ από τον Συνδρομητή ή/και να αναστείλει το δικαίωμα
πρόσβασης σε επιμέρους λειτουργίες της, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι Όροι Χρήσης ή
δικαιώματα τρίτων ή υπάρχουν αντίστοιχες ενδείξεις, μη αποκλειομένης περαιτέρω αξίωσής της την
αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
Ευθύνη
Ο Συνδρομητής οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη Νομοθεσία. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της
υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ με σκοπό / για την τέλεση παρανόμων πράξεων, οι οποίες παραβιάζουν την
Ελληνική, Κοινοτική ή Διεθνή Νομοθεσία.
Σε περίπτωση διάπραξης αδικημάτων από τον Συνδρομητή κατά την χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, η
Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα υπέχει για ζημιά που τυχόν θα προκληθεί στον ίδιον ή σε τρίτους, ενώ δεν
αποκλείεται αξίωσή της κατά του Συνδρομητή για οποιαδήποτε ζημία της, υλική ή ηθική, προκληθείσα
από την παράνομη δραστηριότητά του ή συνδεόμενη με αυτήν.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που φιλοξενείται στους διακομιστές της (servers), το
οποίο έχει δημιουργηθεί από τους Χρήστες ή εξουσιοδοτημένα υπ’ αυτών πρόσωπα. Η Εταιρεία δεν
ελέγχει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προστίθενται από τους Χρήστες, ούτε και μπορεί να
εγγυηθεί την ορθότητα των στοιχείων που εισάγονται ή / και αποστέλλονται με την χρήση της Υπηρεσίας
ΠΑΡΟΧΟΣ. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τυχόν οικονομική, ηθική ή υλική ζημία που
τυχόν προκύψει στον Χρήστη ή σε τρίτους λόγω χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ και δεν υποχρεούται σε
καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.
Η χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ επιτρέπεται σε χρήστες που διατηρούν νόμιμη επιχειρηματική /
επαγγελματική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έγκυρο και ενεργό επαγγελματικό
Α.Φ.Μ.
Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ για την διαβίβαση υλικού με περιεχόμενο το οποίο
είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, ρατσιστικό, περιέχει ιούς ή
επιβλαβή αρχεία, παραβιάζει (ή δύναται να παραβιάζει) την πνευματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα
τρίτου.
Απαγορεύεται η ενσωμάτωση, μετάδοση, διάδοση, φόρτωση, παρουσίαση κάθε μορφής περιεχόμενου
που: (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο,
πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, (β) μπορεί να έχει ως άμεσο ή έμμεσο
αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την έγερση αστικών αξιώσεων εναντίον της Εταιρείας (γ)
απαγορεύεται από τους όρους χρήσης του Azure της Microsoft, όπως περιγράφεται και οριοθετείται σ’
αυτούς.
Οι ως άνω όροι και περιορισμοί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λύση ή λήξη της Σύμβασης.
Συνδρομές ‐ Χρεώσεις ‐ Πληρωμές
H Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχεται με τη μορφή επιμέρους «πακέτων» υπηρεσιών, με διαφορετικά
χαρακτηριστικά / δυνατότητες ανά πακέτο. Η επιλογή του κατάλληλου πακέτου επαφίεται στην
αποκλειστική ευχέρεια του Συνδρομητή.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των υφισταμένων πακέτων συνδρομών (λ.χ. ως προς τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά, το όνομα, το πλήθος των παρεχομένων υπηρεσιών κλπ) χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση του Συνδρομητή. Οι ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν το ενεργό
πακέτο συνδρομής του Συνδρομητή έως την λήξη του, η Εταιρεία όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το
συγκεκριμένο πακέτο θα είναι διαθέσιμο για επαναγορά κατά το τέλος της υφιστάμενης συνδρομής.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης των πακέτων με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών
ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων. Η διαλαμβανόμενη ενημέρωση δεν θα επάγεται πρόσθετη
χρέωση του Χρήστη ενεργής και εξοφλημένης συνδρομής.
Τα χρονικά διαστήματα των επιμέρους συνδρομών αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ημέρες παροχής
υπηρεσιών (ένας μήνας: 30 ημέρες, ένα έτος: 365 ημέρες) και δεν μεταβάλλονται με βάση τα αντίστοιχα
ημερολογιακά.
Ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα αναβάθμισης ή υποβάθμισης του πακέτου συνδρομής. Στις
περιπτώσεις αυτές, θα ακυρώνεται το ενεργό πακέτο υπηρεσιών και θα ενεργοποιείται το νέο, με
ημερομηνία λήξης αυτή της προηγούμενης συνδρομής. Η μεταβολή του πλάνου συνδρομής ενδέχεται να
δημιουργήσει: (α) χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί από τον Συνδρομητή κατά την
σχετική τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας ή (β) πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα πιστωθεί στον
λογαριασμό του συνδρομητή και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έκπτωση σε μελλοντικές αγορές (μη
διαθέσιμο για χορήγηση επιστροφής μετρητών).
Η αξία κάθε πακέτου συνδρομής καθορίζεται από τον εκάστοτε (κατά την στιγμή της αγοράς) τρέχοντα
τιμοκατάλογο, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του κόστους των επιμέρους πακέτων συνδρομών ή/και
χρέωσης για την χρήση υπηρεσιών που ήταν διαθέσιμες δωρεάν. Η τυχόν μεταβολή δεν επάγεται
πρόσθετη χρέωση, ούτε επηρεάζει την διάρκεια ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά, των ενεργών εξοφλημένων
συνδρομών, έως την λήξη του αντιστοίχου πακέτου.
Ο Συνδρομητής οφείλει να εξοφλεί την αξία του επιλεγέντος πακέτου συνδρομής κατά τα οριζόμενα στην
εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.
Η μη νόμιμη και εμπρόθεσμη εξόφληση της αξίας του πακέτου συνδρομής ή/και τυχόν λοιπών χρεώσεων
της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, χορηγεί στην Εταιρεία την δυνατότητα διακοπής του δικαιώματος πρόσβασης
και χρήσης της Υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Συνδρομητή.
Τερματισμός – Διακοπή Υπηρεσιών – Πρόσβαση στα δεδομένα
Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί ή/και να διακόψει την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας
ΠΑΡΟΧΟΣ, σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης παραβεί κατά την χρήση της Υπηρεσίας: (α) τους
Όρους Χρήσης ή/και (β) την Ελληνική, Κοινοτική ή Διεθνή Νομοθεσία, ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες προς
τούτο.
Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί ή/και να διακόψει (προσωρινά ή οριστικά) την πρόσβαση και την χρήση
της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, σε περίπτωση εκτεταμένων περιόδων αδράνειας ή αιτημάτων από αρμόδιες
Αρχές.
Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της μεταξύ τους σύμβασης:
(α) η Εταιρεία θα παρέχει στον Χρήστη την δυνατότητα πρόσβασης στα Δεδομένα του, αποκλειστικά για
λόγους επισκόπησης, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο
Χρήστης διατηρεί δυνατότητα λήψης των Δεδομένων σε αναγνώσιμο αρχείο. Μετά την πάροδο του
μηνός, τα Δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά.
(β) η Εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον Χρήστη το σύνολο των παραστατικών σε ηλεκτρονικό μέσο με
χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στα παραστατικά που παραδίδονται περιλαμβάνονται
επιπρόσθετα: α. ψηφιακή σύνοψη που έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των δεδομένων,
υπογεγραμμένη με χρήση έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού της Εταιρείας και β. το δημόσιο κλειδί του
ψηφιακού πιστοποιητικού της Εταιρείας.
Αρχείο
Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο κινήσεων για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσα από την Υπηρεσία
ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους ασφαλείας και προστασίας των Χρηστών. Τα στοιχεία αυτά είναι κατ’ ελάχιστον:
Όνομα χρήστη, αριθμός συνδρομητή, ώρα, ημερομηνία και διεύθυνση I.P. του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η Εταιρεία θα διατηρεί αρχείο των ανωτέρω στοιχείων για τουλάχιστον 6 μήνες από την δημιουργία τους.
Τα στοιχεία παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά.
Η Εταιρεία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των λογαριασμών των Χρηστών και των δεδομένων τους επί
τουλάχιστον 15 ημέρες, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επανάκτηση
λογαριασμών μετά από προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από κακόβουλες ενέργειες, φυσικές
καταστροφές και δόλιες ενέργειες που δεν συνδέονται με τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι Χρήστες δεν έχουν
πρόσβαση στα δεδομένα backup τα οποία φιλοξενούνται για λόγους ασφαλείας σε διαφορετικό server.
Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι να διατηρούν αντίγραφα των δεδομένων τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή.
Πνευματικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ προστατεύεται ως πνευματική ιδιοκτησία από το ελληνικό και
διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση,
μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download),
μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, παραχώρηση ή οποιαδήποτε
άλλη χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς,
τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας ή/και κάθε τυχόν
ετέρου δικαιούχου.
Ενημερωτικά μηνύματα
Ο Χρήστης παρέχει την συγκατάθεσή του στην Εταιρεία για την αποστολή στον λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e‐mail) που συνδέεται με την Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με
θέματα που αφορούν την Υπηρεσία ή/και για νέα προγράμματα που η Εταιρεία θέτει σε κυκλοφορία
ή/και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που
παρέχει η Εταιρεία ή/και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
Ασφάλεια συναλλαγών
Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα προκειμένου να διασφαλίσει στον μέγιστο
βαθμό την ασφάλεια και εγκυρότητα των δεδομένων του Χρήστη, αποβλέποντας στην διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων του και στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου της Εταιρείας.
Προσωπικά δεδομένα – Εμπιστευτικότητα
Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου
που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο www.parochos.gr.
Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η δημοσιοποίηση ή οικειοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών
σχετικών με πνευματικά δικαιώματα, επαγγελματικά απόρρητα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή βάσεων
δεδομένων, εμπιστευτικές πληροφορίες κατοχυρωμένες ή μη, τεχνογνωσία κλπ, που τυχόν θα
υποπέσουν στην αντίληψή τους από την συνεργασία τους με την Εταιρεία και/ή από την χρήση των
παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Ο Χρήστης υπέχει υποχρέωση εμπιστευτικότητας και καθήκον εχεμύθειας σε σχέση με εμπορικά
απόρρητα, πληροφορίες, επιχειρηματικές πρακτικές, δεδομένα και εν γένει στοιχεία που θα περιέλθουν
σε γνώση του εξ αιτίας / αφορμής της παρούσας σύμβασης. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας, τίθεται
υπό την έννοια πως οφείλει: (i) να χρησιμοποιεί τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες αποκλειστικά και
μόνον για τον σκοπό της παρούσας, (ii) να διαχειρίζεται και να διαφυλάττει όλες τις εμπιστευτικές
πληροφορίες ως απόρρητες, (iii) να μην αποκαλύπτει / δημοσιοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες προς
τρίτους και (iv) να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι, συνεργάτες, σύμβουλοι και εν γένει προστηθέντες του
θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας.
Με την χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, ο Χρήστης: (α) παρέχει στην Εταιρεία την κατά Νόμον συναίνεσή
του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ο ίδιος θα γνωστοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με
σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, την συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της, την
εκατέρωθεν επικοινωνία και την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων, δηλώνοντας ανεπιφύλακτα ότι έχει
εξασφαλίσει την κατά Νόμον απαιτούμενη άδεια για την γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων
(εργαζομένων, εν γένει προστηθέντων του κλπ), καθώς και για την παροχή στην Εταιρεία της ‐
χορηγουμένης δια της παρούσης‐ αδείας επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και (β) δηλώνει
την ρητή συμφωνία του για την χρήση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην Πολιτική απορρήτου της Εταιρείας.
Λοιποί όροι
Οι συμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η σχετική αδυναμία οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις του Νόμου.
Κάθε διάταξη της παρούσας είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη από τις άλλες. Εάν οιαδήποτε εξ αυτών είναι
ή καταστεί, εν όλω ή εν μέρει, άκυρη, παράνομη ή ανίσχυρη, θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος της
παρούσας, ενώ η σύμβαση και οι λοιπές διατάξεις της θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα, χωρίς
η εγκυρότητα και ισχύς τους να επηρεάζεται ή αποδυναμώνεται από την προαναφερόμενη διάταξη.
Οι συμβαλλόμενοι συναποδέχονται ότι: (i) η παράλειψη ή καθυστέρηση ως προς την άσκηση των
δικαιωμάτων τους δεν θα συνεπάγεται αντίστοιχη παραίτηση, (ii) η μεμονωμένη ή μερική άσκηση
οιουδήποτε δικαιώματος δεν θα αποκλείει την περαιτέρω άσκησή του και (iii) τυχόν μη άσκηση
δικαιωμάτων ‐έστω και μακρά‐ δεν συνεπάγεται αντίστοιχη παραίτηση ή αποδυνάμωση.
Κάθε ασάφεια ή αμφιβολία που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, με σκοπό να ερμηνεύεται η αληθής
βούληση των συμβαλλομένων.
Εφαρμοστέο δίκαιο ‐ Αρμοδιότητα
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους Όρους Χρήσης, αποκλειστικά αρμόδια
ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
Χαϊδάρι, 1/2024

Όροι Χρήσης

Προοίμιο


Η εταιρεία «ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία»), με μοναδικό αριθμό άδειας καταλληλότητας Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ : 2024_01_119Parochos IT SA_001_Parochos Online_V1_05012024, έχει αναπτύξει την εφαρμογή λογισμικού «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΑΗΕΣ Parochos Online» και την αντίστοιχη Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ, μέσω της οποίας εκδίδονται, αυθεντικοποιούνται και θεωρούνται ηλεκτρονικά τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια ή στοιχεία λιανικής πώλησης) επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Οι παρόντες όροι χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις, με βάση τους οποίους η Εταιρεία παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες / συνδρομητές την Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ. Οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές από την ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης (αρχικών και τροποποιηθέντων) καθ’ όλο τους το περιεχόμενο.

Κάθε χρήστης που ολοκληρώνει την εγγραφή του, αποδέχεται αυτόματα το σύνολο των γενικών (ή/και τυχόν ειδικών όρων) χρήσης, όπως κατωτέρω περιγράφονται. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με τους περιλαμβανόμενους όρους (ή ορισμένους εξ αυτών) οφείλετε να απέχετε από την χρήση της Υπηρεσίας. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές.


Ορισμοί


Εκτός αν άλλως ορίζεται στον Νόμο ή τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα νοούνται ως (ανεξαρτήτως γένους και αριθμού):

 • Εταιρεία: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΟΧΟΣ ΙΤ Α.Ε.», αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168346801000, που εδρεύει στο
  Χαϊδάρι Αττικής, οδός Παπανικολή, αρ. 10 και εκπροσωπείται νόμιμα.
  Συνδρομητής ή Χρήστης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής στην Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ και έχει νομίμως αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης αυτής.
 • Εξουσιοδοτημένος Χρήστης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ’ εξουσιοδότηση του Χρήστη αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ στο όνομα και για λογαριασμό του Χρήστη.
 • Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ ή Υπηρεσία ή Λογισμικό ΥΠΑΗΕΣ ΠΑΡΟΧΟΣ: οι υπηρεσίες έκδοσης, αυθεντικοποίησης και ηλεκτρονικής θεώρησης των Λογιστικών Στοιχείων του Χρήστη.
 • Οντότητες: τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στον Ν. 4308/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Δεδομένα: το σύνολο των δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αρχεία συναλλαγών των Οντοτήτων, τα οποία απεικονίζονται στα λογιστικά και φορολογικά αποτελέσματά τους (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων που αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Χρήστης στην Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ).
 • Πλατφόρμα myDATA: η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των Δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε.
 • Λογιστικά Στοιχεία: τα τιμολόγια ή στοιχεία λιανικής πώλησης του Συνδρομητή, τα οποία εκδίδονται, αυθεντικοποιούνται και θεωρούνται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ.
 • Τελικός Λήπτης: το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Λογιστικά Στοιχεία του Συνδρομητή.
 • Νόμος ή Νομοθεσία: το σύνολο των εφαρμοστέων κανόνων της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας,
  συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε αναθεωρήσεων η τροποποιήσεών τους.


Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ


Η Εταιρεία αναλαμβάνει έναντι του Συνδρομητή την προς αυτόν παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης και αυθεντικοποίησης λογιστικών στοιχείων μέσω της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και κάθε εξοπλισμός που απαιτείται για την χρήση της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένης της μηχανογραφικής υποδομής, των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων κλπ) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή.

Για την έκδοση των παραστατικών, τον χρόνο έκδοσης και την αυθεντικοποίησή τους θα ισχύουν τα εκάστοτε οριζόμενα στην κείμενη Νομοθεσία. Τα Λογιστικά Στοιχεία αυθεντικοποιούνται με την χρήση του αλγορίθμου SHA‐1 και τίθενται στην διάθεση του Συνδρομητή τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε εκτυπώσιμη μορφή.


Σε κάθε Λογιστικό Στοιχείο αναγράφονται: η επωνυμία και ο ιστότοπος της Εταιρείας, η συμβολοσειρά αυθεντικοποίησης, ο Μ.ΑΡ.Κ. και το αναγνωριστικό του παραστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο. Για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό θα αποστέλλεται η φορολογική σύνοψη του ηλεκτρονικού στοιχείου στην Α.Α.Δ.Ε.


Εργασίες αναβάθμισης ‐ Ενημέρωσης ‐ Συντήρησης


Η ενημέρωση του Λογισμικού ΥΠΑΗΕΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ή/και η αναβάθμιση επιμέρους λειτουργιών της Υπηρεσίας είναι πιθανόν να προκαλέσει μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας της. Κατά το διάστημα αυτό, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής λειτουργίας και την αποτροπή διαγραφής των Δεδομένων, δεν εγγυάται όμως την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των προσπαθειών.


Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης των επιμέρους συστημάτων της Εταιρείας που διενεργούνται περιοδικά ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ. Σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης, Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους Χρήστες για την φύση των εργασιών, τις ειδικότερες λειτουργίες / υπηρεσίες που θα επηρεαστούν και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης, με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου και τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών. Ενημέρωση ενδέχεται να μην παρασχεθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, απρόβλεπτων
συνθηκών ή ανάγκης έκτακτης συντήρησης. Η Εταιρεία θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την διενέργεια των εργασιών σε ημέρες / ώρες που θα επηρεάζουν ή δυσχεραίνουν κατά το δυνατόν λιγότερο τις εργασίες των Συνδρομητών, δεν εγγυάται όμως ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να γίνεται κάθε φορά.


Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Συνδρομητής από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, ιδίως εξ αιτίας διακοπών λειτουργίας λόγω διενέργειας εργασιών αναβάθμισης, ενημέρωσης, ελέγχου ή συντήρησης των συστημάτων.


Ευθύνη της Εταιρείας


Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες της να παραμένουν διαθέσιμες καθ’ όλη την ημέρα και σε όλη την διάρκεια του έτους. Δεν μπορεί όμως να διασφαλίσει ή να εγγυηθεί ότι η πρόσβαση στην Υπηρεσία θα παραμείνει απρόσκοπτη, ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εφ’ όσον προκύψουν καταστάσεις που υπερβαίνουν τις δυνατότητες ή τις αρμοδιότητές της (λ.χ. απρόβλεπτες καταστάσεις που προκύπτουν από τρίτους, όπως παρόχους πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό, παρόχους υπηρεσιών data center, παρόχους κινητής τηλεφωνίας κλπ).


Σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας ή βλάβης, άμεσης ή έμμεσης, οφειλόμενης ή συνδεόμενης καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την παροχή της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, η Εταιρεία ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας και μέχρι ποσού που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό της αμοιβής της για την παροχή της Υπηρεσίας κατά το τελευταίο έτος, όπως αυτό προκύπτει από το αντίστοιχο φορολογικό στοιχείο, ποσό στο οποίο ρητά συμφωνεί ο Χρήστης ότι περιορίζεται η ευθύνη της Εταιρείας, μη ευθυνόμενη για οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν προκληθεί.

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε άλλη εγγύηση, οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.


Υποχρεώσεις Εταιρείας


Η Εταιρεία οφείλει:

(α) να παρέχει στον Συνδρομητή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. άμεση πρόσβαση στο σύνολο των Δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη,

(β) να διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα των Λογιστικών Στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου,

(γ) να διαφυλάττει τα δεδομένων των παραστατικών και των αντίστοιχων στοιχείων αυθεντικοποίησης και τεκμηρίωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας,

(δ) να διασφαλίζει την ανωνυμία των εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής πώλησης,

(ε) να τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την παροχή της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ,

(στ) να μην αποκαλύπτει δεδομένα ή επιμέρους πληροφορίες αυτών σε τρίτους, ούτε και να τα χρησιμοποιεί για όφελος προσωπικό ή τρίτων.


Η Εταιρεία δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου της, καθώς και περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που απέκτησε από τους Συνδρομητές.


Υποχρεώσεις Χρήστη


Ο Χρήστης οφείλει:

(α) να συμμορφώνεται με την κείμενη Νομοθεσία και τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά,

(β) να ανταποκρίνεται εγγράφως, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε έγγραφα ή ηλεκτρονικά αιτήματα της Εταιρείας, αναφορικά με αντίστοιχα αιτήματα των Αρχών ή οποιωνδήποτε τρίτων και δη εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από της αποστολής του αιτήματος της Εταιρείας,

(γ) να συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης,

(δ) να διαφυλάσσει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης, υποχρεούμενος να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, αποκάλυψης σε τρίτους (ή αντίστοιχης υπόνοιας), καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας ή παραβίαση ασφαλείας,

(ε) να παρέχει αληθή και πλήρη στοιχεία του, ενημερώνοντας αυτά επί τυχόν μεταβολής ώστε να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση ανακριβών, ελλιπών ή μη ενημερωμένων στοιχείων (καθώς και σε περίπτωση αντίστοιχης βάσιμης υπόνοιάς της) η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει προσωρινά την χρήση του λογαριασμού,

(στ) να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία, τους νομίμους εκπροσώπους, υπαλλήλους, προστηθέντες της κλπ για κάθε ζημία που θα υποστούν ως αποτέλεσμα παράνομης πράξης / παράλειψης του Χρήστη ή παραβίασης των Όρων Χρήσης από αυτόν ή τους προστηθέντες του.

Με κάθε χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι:

(α) είναι ενήλικος,

(β) ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή εφ’ όσον ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου (λ.χ. εταιρείας) ότι έχει την απαιτούμενη προς τούτο πληρεξουσιότητα και

(γ) αποδέχεται τους Όρους Χρήσης.


Η χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ πραγματοποιείται με επιμέλεια και αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος είναι μόνος υπόχρεος και αποκλειστικά υπεύθυνος:

(α) για πράξεις και παραλείψεις του ιδίου ή/και τυχόν εξουσιοδοτημένων προσώπων που ενεργούν στο όνομα ή για λογαριασμό του,

(β) για την ορθότητα, πληρότητα και νομιμότητα των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που εισάγονται και αποθηκεύονται στην Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ και που περιέχονται στις κινήσεις εσόδων‐εξόδων που υποβάλλονται στην Πλατφόρμα myData,

(γ) για την έγκυρη και έγκαιρη αποστολή και αποθήκευση στην Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ όλων των απαιτούμενων κινήσεων εσόδων ‐ εξόδων,

(δ) για την χρήση του λογαριασμού του και κάθε πράξη που θα πραγματοποιηθεί κατά την χρήστη της Υπηρεσίας με την χρήση των κωδικών του, (δ) για την διασφάλιση ότι οι τυχόν εξουσιοδοτημένοι από αυτόν χρήστες συμμορφώνονται με τους Όρους Χρήσης.


Απαγορεύεται ρητά στον Χρήστη:

(α) η υπεκμίσθωση, μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης της Υπηρεσίας προς τρίτους και δη καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μερικά ή ολικά, άμεσα ή έμμεσα, με ή χωρίς αντάλλαγμα,

(β) η επεξεργασία, αποθήκευση ή διατήρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή τους,

(γ) η αντιγραφή, τροποποίηση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παραγώγου έργου του πηγαίου κώδικα, των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν την λειτουργία της Υπηρεσίας,

(δ) η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των εμπορικών σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάση στιγμή (ολικά ή μερικά) την δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ από τον Συνδρομητή ή/και να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε επιμέρους λειτουργίες της, σε περίπτωση που παραβιάζονται οι Όροι Χρήσης ή δικαιώματα τρίτων ή υπάρχουν αντίστοιχες ενδείξεις, μη αποκλειομένης περαιτέρω αξίωσής της την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.


Ευθύνη


Ο Συνδρομητής οφείλει να συμμορφώνεται με την κείμενη Νομοθεσία. Απαγορεύεται ρητά η χρήση της υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ με σκοπό / για την τέλεση παρανόμων πράξεων, οι οποίες παραβιάζουν την Ελληνική, Κοινοτική ή Διεθνή Νομοθεσία. Σε περίπτωση διάπραξης αδικημάτων από τον Συνδρομητή κατά την χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα υπέχει για ζημιά που τυχόν θα προκληθεί στον ίδιον ή σε τρίτους, ενώ δεν αποκλείεται αξίωσή της κατά του Συνδρομητή για οποιαδήποτε ζημία της, υλική ή ηθική, προκληθείσα από την παράνομη δραστηριότητά του ή συνδεόμενη με αυτήν.


Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που φιλοξενείται στους διακομιστές της (servers), το οποίο έχει δημιουργηθεί από τους Χρήστες ή εξουσιοδοτημένα υπ’ αυτών πρόσωπα. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που προστίθενται από τους Χρήστες, ούτε και μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα των στοιχείων που εισάγονται ή / και αποστέλλονται με την χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τυχόν οικονομική, ηθική ή υλική ζημία που τυχόν προκύψει στον Χρήστη ή σε τρίτους λόγω χρήσης της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ και δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.


Η χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ επιτρέπεται σε χρήστες που διατηρούν νόμιμη επιχειρηματική / επαγγελματική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν έγκυρο και ενεργό επαγγελματικό Α.Φ.Μ.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ για την διαβίβαση υλικού με περιεχόμενο το οποίο είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, ρατσιστικό, περιέχει ιούς ή επιβλαβή αρχεία, παραβιάζει (ή δύναται να παραβιάζει) την πνευματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα τρίτου.


Απαγορεύεται η ενσωμάτωση, μετάδοση, διάδοση, φόρτωση, παρουσίαση κάθε μορφής περιεχόμενου που:

(α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

(β) μπορεί να έχει ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την έγερση αστικών αξιώσεων εναντίον της Εταιρείας

(γ) απαγορεύεται από τους όρους χρήσης του Azure της Microsoft, όπως περιγράφεται και οριοθετείται σ’ αυτούς.


Οι ως άνω όροι και περιορισμοί θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης.


Συνδρομές ‐ Χρεώσεις ‐ Πληρωμές


H Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ παρέχεται με τη μορφή επιμέρους «πακέτων» υπηρεσιών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά / δυνατότητες ανά πακέτο. Η επιλογή του κατάλληλου πακέτου επαφίεται στην αποκλειστική ευχέρεια του Συνδρομητή.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των υφισταμένων πακέτων συνδρομών (λ.χ. ως προς τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, το όνομα, το πλήθος των παρεχομένων υπηρεσιών κλπ) χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση του Συνδρομητή. Οι ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν το ενεργό πακέτο συνδρομής του Συνδρομητή έως την λήξη του, η Εταιρεία όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το συγκεκριμένο πακέτο θα είναι διαθέσιμο για επαναγορά κατά το τέλος της υφιστάμενης συνδρομής.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης των πακέτων με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων. Η διαλαμβανόμενη ενημέρωση δεν θα επάγεται πρόσθετη χρέωση του Χρήστη ενεργής και εξοφλημένης συνδρομής.


Τα χρονικά διαστήματα των επιμέρους συνδρομών αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ημέρες παροχής υπηρεσιών (ένας μήνας: 30 ημέρες, ένα έτος: 365 ημέρες) και δεν μεταβάλλονται με βάση τα αντίστοιχα ημερολογιακά.


Ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα αναβάθμισης ή υποβάθμισης του πακέτου συνδρομής. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακυρώνεται το ενεργό πακέτο υπηρεσιών και θα ενεργοποιείται το νέο, με ημερομηνία λήξης αυτή της προηγούμενης συνδρομής. Η μεταβολή του πλάνου συνδρομής ενδέχεται να δημιουργήσει:

(α) χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί από τον Συνδρομητή κατά την σχετική τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας ή

(β) πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα πιστωθεί στον λογαριασμό του συνδρομητή και δύναται να χρησιμοποιηθεί ως έκπτωση σε μελλοντικές αγορές (μη διαθέσιμο για χορήγηση επιστροφής μετρητών).

Η αξία κάθε πακέτου συνδρομής καθορίζεται από τον εκάστοτε (κατά την στιγμή της αγοράς) τρέχοντα τιμοκατάλογο, αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του κόστους των επιμέρους πακέτων συνδρομών ή/και χρέωσης για την χρήση υπηρεσιών που ήταν διαθέσιμες δωρεάν. Η τυχόν μεταβολή δεν επάγεται πρόσθετη χρέωση, ούτε επηρεάζει την διάρκεια ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά, των ενεργών εξοφλημένων συνδρομών, έως την λήξη του αντιστοίχου πακέτου.


Ο Συνδρομητής οφείλει να εξοφλεί την αξία του επιλεγέντος πακέτου συνδρομής κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας.


Η μη νόμιμη και εμπρόθεσμη εξόφληση της αξίας του πακέτου συνδρομής ή/και τυχόν λοιπών χρεώσεων της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, χορηγεί στην Εταιρεία την δυνατότητα διακοπής του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Συνδρομητή.


Τερματισμός – Διακοπή Υπηρεσιών – Πρόσβαση στα δεδομένα


Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί ή/και να διακόψει την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης παραβεί κατά την χρήση της Υπηρεσίας:

(α) τους Όρους Χρήσης ή/και

(β) την Ελληνική, Κοινοτική ή Διεθνή Νομοθεσία, ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες προς τούτο. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί ή/και να διακόψει (προσωρινά ή οριστικά) την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, σε περίπτωση εκτεταμένων περιόδων αδράνειας ή αιτημάτων από αρμόδιες Αρχές.

Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της μεταξύ τους σύμβασης:

(α) η Εταιρεία θα παρέχει στον Χρήστη την δυνατότητα πρόσβασης στα Δεδομένα του, αποκλειστικά για λόγους επισκόπησης, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο Χρήστης διατηρεί δυνατότητα λήψης των Δεδομένων σε αναγνώσιμο αρχείο. Μετά την πάροδο του μηνός, τα Δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά.

(β) η Εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον Χρήστη το σύνολο των παραστατικών σε ηλεκτρονικό μέσο με χρονοσήμανση και ψηφιακά υπογεγραμμένο. Στα παραστατικά που παραδίδονται περιλαμβάνονται επιπρόσθετα: α. ψηφιακή σύνοψη που έχει υπολογισθεί επί του συνόλου των δεδομένων,
υπογεγραμμένη με χρήση έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού της Εταιρείας και β. το δημόσιο κλειδί του ψηφιακού πιστοποιητικού της Εταιρείας.


Αρχείο


Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο κινήσεων για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσα από την Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ, για λόγους ασφαλείας και προστασίας των Χρηστών. Τα στοιχεία αυτά είναι κατ’ ελάχιστον: Όνομα χρήστη, αριθμός συνδρομητή, ώρα, ημερομηνία και διεύθυνση I.P. του ηλεκτρονικού υπολογιστή.


Η Εταιρεία θα διατηρεί αρχείο των ανωτέρω στοιχείων για τουλάχιστον 6 μήνες από την δημιουργία τους. Τα στοιχεία παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά. Η Εταιρεία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των λογαριασμών των Χρηστών και των δεδομένων τους επί τουλάχιστον 15 ημέρες, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επανάκτηση λογαριασμών μετά από προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από κακόβουλες ενέργειες, φυσικές καταστροφές και δόλιες ενέργειες που δεν συνδέονται με τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι Χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα backup τα οποία φιλοξενούνται για λόγους ασφαλείας σε διαφορετικό server.


Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι να διατηρούν αντίγραφα των δεδομένων τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.


Πνευματικά δικαιώματα


Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ προστατεύεται ως πνευματική ιδιοκτησία από το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, παραχώρηση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας ή/και κάθε τυχόν ετέρου δικαιούχου.


Ο Χρήστης παρέχει την συγκατάθεσή του στην Εταιρεία για την αποστολή στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e‐mail) που συνδέεται με την Υπηρεσία ΠΑΡΟΧΟΣ ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με θέματα που αφορούν την Υπηρεσία ή/και για νέα προγράμματα που η Εταιρεία θέτει σε κυκλοφορία ή/και για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που παρέχει η Εταιρεία ή/και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.


Ασφάλεια συναλλαγών


Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα προκειμένου να διασφαλίσει στον μέγιστο βαθμό την ασφάλεια και εγκυρότητα των δεδομένων του Χρήστη, αποβλέποντας στην διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων του και στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική απορρήτου της Εταιρείας.


Προσωπικά δεδομένα – Εμπιστευτικότητα


Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο www.parochos.gr.


Απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες η δημοσιοποίηση ή οικειοποίηση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών με πνευματικά δικαιώματα, επαγγελματικά απόρρητα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή βάσεων δεδομένων, εμπιστευτικές πληροφορίες κατοχυρωμένες ή μη, τεχνογνωσία κλπ, που τυχόν θα
υποπέσουν στην αντίληψή τους από την συνεργασία τους με την Εταιρεία και/ή από την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.


Ο Χρήστης υπέχει υποχρέωση εμπιστευτικότητας και καθήκον εχεμύθειας σε σχέση με εμπορικά απόρρητα, πληροφορίες, επιχειρηματικές πρακτικές, δεδομένα και εν γένει στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση του εξ αιτίας / αφορμής της παρούσας σύμβασης. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας, τίθεται υπό την έννοια πως οφείλει:

(i) να χρησιμοποιεί τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της παρούσας,

(ii) να διαχειρίζεται και να διαφυλάττει όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες ως απόρρητες,

(iii) να μην αποκαλύπτει / δημοσιοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες προς τρίτους και

(iv) να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι, συνεργάτες, σύμβουλοι και εν γένει προστηθέντες του θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας.


Με την χρήση της Υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΟΣ, ο Χρήστης:

(α) παρέχει στην Εταιρεία την κατά Νόμον συναίνεσή
του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που ο ίδιος θα γνωστοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης, την συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της, την εκατέρωθεν επικοινωνία και την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων, δηλώνοντας ανεπιφύλακτα ότι έχει εξασφαλίσει την κατά Νόμον απαιτούμενη άδεια για την γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων τρίτων (εργαζομένων, εν γένει προστηθέντων του κλπ), καθώς και για την παροχή στην Εταιρεία της ‐ χορηγουμένης δια της παρούσης‐ αδείας επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και

(β) δηλώνει την ρητή συμφωνία του για την χρήση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική απορρήτου της Εταιρείας.


Λοιποί όροι
Οι συμβαλλόμενοι δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η σχετική αδυναμία οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις του Νόμου. Κάθε διάταξη της παρούσας είναι ξεχωριστή και ανεξάρτητη από τις άλλες. Εάν οιαδήποτε εξ αυτών είναι ή καταστεί, εν όλω ή εν μέρει, άκυρη, παράνομη ή ανίσχυρη, θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος της παρούσας, ενώ η σύμβαση και οι λοιπές διατάξεις της θα συνεχίσουν να παράγουν αποτελέσματα, χωρίς η εγκυρότητα και ισχύς τους να επηρεάζεται ή αποδυναμώνεται από την προαναφερόμενη διάταξη.

Οι συμβαλλόμενοι συναποδέχονται ότι:

(i) η παράλειψη ή καθυστέρηση ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων τους δεν θα συνεπάγεται αντίστοιχη παραίτηση,

(ii) η μεμονωμένη ή μερική άσκηση οιουδήποτε δικαιώματος δεν θα αποκλείει την περαιτέρω άσκησή του και

(iii) τυχόν μη άσκηση δικαιωμάτων ‐έστω και μακρά‐ δεν συνεπάγεται αντίστοιχη παραίτηση ή αποδυνάμωση.

Κάθε ασάφεια ή αμφιβολία που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, με σκοπό να ερμηνεύεται η αληθής βούληση των συμβαλλομένων.


Εφαρμοστέο δίκαιο ‐ Αρμοδιότητα


Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους Όρους Χρήσης, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


Χαϊδάρι, 1/2024

crossmenu